Historie

Podle zachovaných písemných zpráv začal v roce 1789 vyučovat Vojtěch Tomas místní děti ve své vlastní chalupě ve Slemeně č. 16. Stará školní budova ale brzy nestačila pro velký počet dětí, které ji navštěvovaly, abyly to děti nejen ze Synkova a Slemena, ale i ze Starého a Nového Lokota, Dobřiňova a od r. 1838 do r. 1876 i z obce Dubí. Některé roky dosahoval počet žáků neuvěřitelných 110 - 120! Tyto děti se učily v jedné světnici, v níž také bydlel učitel s rodinou. Obecní zastupitelstvo začalo uvažovat o výstavbě nové školní budovy a to se podařilo až o devadesát let později. Roku 1878 byla nová školní budova dostavěna, zkolaudována a vysvěcena.
Nová budova měla pouze jednu učebnu vedle bytu pro správce školy a v tom se ukázala jako nedostatečná. Školní obec proto požádala o přístavbu, která byla provedena r. 1885. Další změny doznala školní budova po přístavbě zadního traktu v roce 1933. Dá se říci, že se od té doby ve vnějším vzhledu budovy kromě nové venkovní omítky žádné zásadní změny neudály a tak v té podobě, kterou škola získala za první republiky, slouží svému účelu dodnes.
Vyučování v nové školní budově probíhalo nepřetržitě od roku 1878 do roku 1977, kdy byla škola zrušena a děti začaly dojíždět za základním vzděláním do Rychnova n. Kn. Místo ZDŠ začala v budově školy fungovat mateřská škola, nejprve jako jedna třída MŠ Častolovice, protože ve školním roce 1977 - 1978 patřila zdejší budova pod správu MěNV v Častolovicích. Po zřízení nové školky v této obci připadlo spravování budovy MěNV v Rychnově nad Kněžnou. Mateřská škola a s ní i samotná budova od roku 1980 připadla do péče a správy JZD Rozkvět v Synkově. Zlomovým rokem pro další osud místní školy by se dal nazvat rok 1993. Na žádost občanů rozhodlo obecní zastupitelstvo v Synkově - Slemeně o obnovení činnosti základní školy v obci.
Společným úkolem bylo přestavění budovy tak, aby prostory vyhovovaly jak mateřské škole, tak i potřebám základní školy. Stavební práce začaly na jaře 1993. Byl přebudován celý rozvod vody uvnitř budovy i vody odpadní včetně zapuštění nové odpadní jímky. Zvlášť pro ZŠ a pro děti MŠ bylo vytvořeno nové hygienickézařízení - umývárny a WC. Pro ředitelku ZŠ byl zřízen kabinet včetně zařízení. Kuchyně byla upravena tak, aby se výdej jídel mohl uskutečňovat přes výdejní okénko. V chodbě byla vyměněna okna a zřízeny dvě šatny. Před hlavním vchodem do budovy bylo postaveno nové schodiště opatřené bezpečným zábradlím a ukončené novou vstupní brankou.
Obecní úřad v Synkově - Slemeně investoval a stále investuje nemalé částky do údržby a provozu školy. Největšími akcemi byla v roce 1995 celková rekonstrukce střechy (výměna starého eternitu za šindel a výměna okapů) a rekonstrukce elektrické instalace v základní škole. V roce následujícím bylo provedeno podřezání a odizolování zadní části budovy školy tak, aby se konečně odstranila ze zdiva přetrvávající vlhkost. Tyto akce byly spojeny se získáním státních dotací, samozřejmě byly provedeny i za finanční spoluúčasti obce. Další část dotace obec použila k plynofikaci školy. Stávající kotel na tuhá paliva byl vyřazen z provozu a byl nahrazen kotlem na plyn, na dvoře byla postavena plynová nádrž.
V roce 1997 bylo na vodárnu napojeno chlorovací zařízení, které mělo zabezpečit neustálé chlorování vody a tím i její nezávadnost. Odpadlo tak dovážení pitné vody. V následujícím roce OÚ investoval nemalou částku do celkové rekonstrukce rozvodu elektřiny (kromě třídy ZŠ). Došlo také k dlouho požadované úpravě příjezdové cesty do dvora budovy školy. V roce 2000 byla vyvrtána nová studna na zahradě v zadní části školy a nainstalována nová vodárna. Dalšími velkými investicemi bylo venkovní osvětlení budovy, cesty ke škole a příjezdové cesty do dvora, venkovní úprava přední části zahrady a přeložení kostek na cestě k hlavnímu vchodu, vydláždění postranních cest ke kuchyni a k zadnímu vchodu zámkovou dlažbou, zakoupení na míru vyrobených počítačových stolků, zakoupení nových sad nádobí do kuchyně, dětského ložního prádla a v neposlední řadě pořízení výškově stavitelných židlí sloužících hlavně dětem ve školní družině. Díky sponzorským darům místních i ostatních podnikatelů a podniků se škole podařilo vybavit postupně školní hřiště novými hracími prvky, hernu v MŠ novým dětským nábytkem a kobercem a nakoupit řadu kvalitních a krásných hraček. V současné době stojí jak Obecní úřad v Synkově - Slemeně, tak i ZŠ a MŠ tamtéž před dalším podstatným a rozhodujícím úkolem. Tím je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně..............